Elaboració d'armadures

Ferro

Elaboració d'armadures

Armadura montada en taller o ferrallat per montar en obra


1. Sabates fonamentació
2. Riostra fonamentació
3. Lloses fonamentació
4. Murs de contanció
5. Pilars
6. Forjats reticulars
7. Jàsseres planes i de canto
8. Nervis
9. Mallazo
10. Lloses de formigó armat
11. Lloses d'escala
12. Cèrcols i llindes